Statuss:
Īstenošanā

attels

 

Projekta numurs: 10.1.3.0/18/TP/008

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādē un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Revīzijas iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu revīziju tādā apjomā un kvalitātē, kas sniedz pārliecību Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu novirzīšanu tautsaimniecībā.

 

Projekta ieguvumi

Projekta ietvaros ir plānots risināt šādas problēmas:

 1. Augstās personāla mainības problēmas atrisināšanai jānodrošina:
  1. a.stabila un no valsts budžeta konsolidācijas neatkarīga atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kā arī obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kas nodrošina Revīzijas iestādes funkciju veikšanu;
  2. atbilstoši veicamajiem pienākumiem uzturētas darba vietas (telpu apsaimniekošana, komunālie pakalpojumi, aprīkojums, kancelejas preces, elektronisko sakaru pakalpojumi, pamatkapitāla un inventāra uzturēšana un remonts) Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanā iesaistītajiem ierēdņiem un darbiniekiem.
 2. Nepietiekamo resursu revīzijas pakalpojumu sniegšanai problēmas atrisināšanai jānodrošina:
  • Revīzijas iestādes darbības elastība, gadījumā, ja tiek konstatēti jauni riski Eiropas Savienības fondu ieviešanā. Ņemot vērā, ka riskus ir visefektīvāk pārbaudīt projektu īstenošanas vietās, Revīzijas iestādei ir nepieciešami:
   1. līdzekļi komandējumiem revīziju veikšanai Latvijas reģionos projektu īstenošanas vietās;
   2. līdzekļi auto transporta izmaksu segšanai revīziju veikšanai Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajās institūcijās un pie finansējuma saņēmējiem.
 3. Nespēja piedāvāt lētākus pakalpojumus problēmas atrisināšanai:
  • jāidentificē tādi specifiski jautājumi, kā, piemēram, atbilstošas zināšanas būvdarbu jomā, kur izdevīgāk piesaistīt ārējos ekspertus, nekā veikt Revīzijas iestādes personāla apmācību un jānodrošina iespēja attiecīgi piesaistīt ekspertus šajos jautājumos.
 4. Autoritātes un prestiža trūkuma problēmas atrisināšanai ir jāveicina Revīzijas iestādes atpazīstamība. Atpazīstamības paaugstināšanas veidi ir dalība un uzstāšanas dažādās sanāksmēs, darba grupās un citos pasākumos, kā arī ārējā novērtējuma veikšana atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
 5. Personāla nepietiekošās kompetences un kvalifikācijas problēmas atrisināšanai:
  1. jānodrošina Revīzijas iestādes darbinieku apmācība, piedaloties mācībās, semināros, sanāksmēs, konferencēs, kolokvijos, simpozijos un citos pasākumos;
  2. atbilstoši Revīzijas iestādes darbinieku kvalifikācijas, kompetences un profesionalitātes paaugstināšanas nepieciešamības izvērtējumam, jānodrošina iespēja Revīzijas iestādes darbiniekiem paaugstināt kvalifikāciju, kompetenci un profesionalitāti saistībā ar Revīzijas iestādes tiešo darba pienākumu veikšanu.

 

Projekta atbalstāmās darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana, lai nodrošinātu projekta vadību.
 2. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, lai:
  1. nodrošinātu Revīzijas iestādes personāla piesaisti, attīstību, motivēšanu un noturēšanu;
  2. paaugstinātu Revīzijas iestādes darbības elastību, mazinot Revīzijas iestādes atkarību no valsts budžetā pieejamajiem naudas līdzekļiem revīzijas veikšanai Latvijas reģionos;
  3. paaugstinātu Revīzijas iestādes sniegto pakalpojumu ekonomiskumu un efektivitāti, identificējot tādus specifiskos jautājumus, kuru risināšanai izdevīgāk piesaistīt ārējos ekspertus, nekā veikt Revīzijas iestādes personāla apmācību.
  4. paaugstinātu Revīzijas iestādes darba kvalitāti, veicot ārējo novērtējumu atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem un identificējot jomas, kuras Revīzijas iestāde var optimizēt un efektivizēt savā darbā.
 3. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi, lai nodrošinātu Revīzijas iestādes darbinieku apmācību, piedaloties mācībās, semināros, sanāksmēs, konferencēs, kolokvijos, simpozijos un citos pasākumos Eiropas Savienības fondu jautājumos, kā arī lai veicinātu Revīzijas iestādes atpazīstamību.

 

Projekta termiņš un finansējums

Projekta ilgums ir līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 872 000,00 EUR.