Statuss:
Īstenošanā

attels

2018.gada 14.decembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2010.gada darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība ietvaros noslēgta vienošanās “Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei” Nr. 10.1.3.0/18/TP/008.

Projekta darbības beigu termiņš: 2023.gada 31.decembris.

Finansējuma saņēmējs - Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde.

Projekta kopējās izmaksas - 3 607 907 EUR, t.sk. Eiropas Savienības fondu finansējums: 85% no publiski attiecināmajām izmaksām – 3 066 720,95 EUR.

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādē un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Revīzijas iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu revīziju tādā apjomā un kvalitātē, kas sniedz pārliecību Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu novirzīšanu tautsaimniecībā.

Projekta galvenās darbības ir:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana.
 2. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
 3. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.

Projekta ilgums ir 61 mēnesis.

Projekta rezultātā ir plānots:

 1. Samazināt darbinieku mainību līdz 2023.gada 31.decembrim līdz 16%.
 2. Uzturēt audita dienu skaitu, kas patērēts vidēji viena projekta revīzijai, līdz 2023.gada 31.decembrim – 50 darbdienas.
 3. Nodrošināt, ka 33 Revīzijas iestādes darbinieki ir paaugstinājuši savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projektā plānotās darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana
  1. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšanā iesaistītā personāla izmaksas
  2. Pakalpojumu, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti, nodrošināšana
 2. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi
  1. Apmācību pasākumu apmeklēšana
  2. Sanāksmju, darba grupu un citu pasākumu, kuri nav uzskatāmi par apmācībām, apmeklēšana
 3. Projekta vadības nodrošināšana. Atlīdzība ierēdņiem un darbiniekiem.