Risku vadība ir viens no iekšējās kontroles sistēmas elementiem, tai pat laikā risku vadība ir būtiska, lai veicinātu efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un attīstību. Proti, risku vadība caurvij visu iestādes pārvaldību, tā ir klātesoša visās iestādes darbībās/aktivitātēs/procesos. Par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, uzturēšanu, uzraudzību un attīstīšanu ir atbildīgs katras iestādes vadītājs, nodrošinot pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu iestādes darbību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem un normatīvo aktu prasībām. 

Minimālas prasības risku identificēšanā, analīzē un novērtēšanā ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.326 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”.

Risku vadības aktualitāte ar katru gadu pieaug, jo jaunās tehnoloģijas, neparedzētas pandēmijas un citi apstākļi, liek ne tikai biežāk pārvērtēt esošos riskus, bet būt vērīgiem arī pret jauniem riskiem, rezultātā pārskatot risku vadības stratēģijas un iestāžu darbības stratēģijas, plānus.

Lai taupītu resursus, kas tiek novirzīti radušos problēmu risināšanai, ir būtiski turpmākajos gados valsts iestādēs attīstīt dzīvotspējīgu, visaptverošu, praktiski pielietojamu, sistemātisku un konsekventu risku vadību, ir jāveicina pozitīva risku vadības kultūra, jāpilnveido kompetence un izpratne par risku vadības nozīmi un pievienoto vērtību iestādes korporatīvajā pārvaldībā.

Risku vadība ir un būs svarīgs un neaizstājams atbalsts vadītājiem draudu, pārsteigumu un ar tiem saistīto izmaksu samazināšanā, izsvērtu un pareizu lēmumu pieņemšanā, iestādes darbības elastīguma paaugstināšanā un rezultātu optimizēšanā, kā arī nosprausto mērķu efektīvākā sasniegšanā.

Iekšējā audita struktūrvienībām ir nozīmīga loma iestāžu iekšējās kontroles sistēmas darbības stiprināšanā. Iekšējais audits var būt kompetents padomdevējs risku vadības sistēmas izveidē un attīstīšanā. 2021.gadā Ministru kabinets ir uzdevis ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībām kā prioritāti auditēt risku vadības sistēmu vai konsultēt vadību risku vadības jautājumos. Iekšējā audita struktūrvienību mērķis ir novērtēt risku vadības sistēmas brieduma līmeni un sniegt ieteikumus vadībai visaptverošas, praktiskas, sistemātiskas un konsekventas risku vadības ieviešanai un attīstībai.

Lai paaugstinātu kompetenci un veicinātu izpratni par risku vadības nozīmi, pievienoto vērtību un tās ieviešanas un darbības praktiskajiem aspektiem, Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu 2021.gada 24.septembrī organizēja Risku vadības vebināru ministriju valsts sekretāriem, iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, departamentu/struktūrvienību vadītājiem, risku vadības speciālistiem,  iekšējiem auditoriem un citiem interesentiem valsts pārvaldes institūcijās.

Ar augsta līmeņa lektoru piedalīšanos no valsts pārvaldes un privātā sektora Risku vadības vebinārs ir sākums turpmākam dialogam par atbilstošāko risku vadības modeli valsts pārvaldē un nozīmīgākajiem valsts pārvaldes riskiem un to pārvaldīšanu.

Vebināra programma

Vebināra prezentācijas:

Vebinārs tika organizēts un finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

Risku vadības vebinārs