Ministru kabineta noteikumi „Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts” (turpmāk – noteikumi) izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, regulāri aktualizētā I pielikuma (turpmāk – ES saraksts) savlaicīgu un efektīvu piemērošanu. Noteikumos iekļauta tieša atsauce uz ES sarakstu, kas novērsīs turpmāku regulāru tehnisku grozījumu veikšanu. Proti, Noteikumi paredz, ka pēc Eiropas Savienības Padomes lēmuma par ES saraksta aktualizēšanu un tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Finanšu ministrija paziņo par aktualizēto zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu, nosūtot to publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī publicējot Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

Paredzētās izmaiņas nemaina līdz šim spēkā esošajos 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" noteikto mērķi un būtību, kas paredz novērst nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas,  aktivizējot arī attiecīgās nodokļu normatīvajos aktos ietvertās nacionālās nodokļu bāzes aizsardzības normas (aizsargpasākumi).

Latvijas tiešo nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikts speciāls nodokļa maksāšanas režīms (aizsargpasākumi) gadījumos, kad tiek veikti darījumi ar personām, kas atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās. Minētie aizsargpasākumi paredz, piemēram, pienākumu ieturēt nodokli izmaksas brīdī, liegumu nodokļa bāzes samazināšanai attiecībā uz ienākumu, kas gūts no akciju atsavināšanas, darījumus ar šādām personām uzskatīt par darījumiem ar saistītām personām, kā arī piemērot kontrolēto ārvalstu uzņēmumu noteikumus. Minētie aizsargpasākumi atbilst ES Padomē 2019. gada 5. decembrī apstiprinātajām vadlīnijām par ES dalībvalstu nacionālā līmeņa aizsargpasākumu koordinēšanu nodokļu jomā attiecībā uz ES sarakstā iekļautajām jurisdikcijām. Līdz ar to, lai piemērotu šos aizsargpasākumus, Valsts ieņēmumu dienests veic pastiprinātu uzraudzību attiecībā uz darījumiem, ko nodokļa maksātājs veic ar darījuma partneriem, kuri atrodas, ir izveidoti vai nodibināti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās, kā arī šādos gadījumos pastāv paaugstināts audita veikšanas risks.

Šobrīd un turpmāk noteikumos minētais saraksts tiks izmantots tikai, lai piemērotu nacionālajos nodokļu normatīvajos aktos noteiktos aizsargpasākumus, kas ir saderīgi arī ar ES līmenī noteiktajiem, tādējādi turpinot nodrošināt ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas novēršanu un nepieciešamības gadījumā varētu tikt izmantots arī citu jautājumu jomā.