Budžets2022 galvenie rādītāji
Ko paredz #Budžets2022
Budžets pašvaldībām

Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

Likums "Par valsts budžetu 2022.gadam"
1. pielikums "Valsts konsolidētais budžets"
2. pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi"
3. pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums"
4. pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
5. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
6. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
7. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
8. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus"
9. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
11. pielikums "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms"
12. pielikums “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”

Valsts budžeta likuma paskaidrojumi

Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

2. Fiskālais apskats

3. Ieņēmumu analīze

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
7. Grozījumi tiesību aktos