Likums "Par valsts budžetu 2022.gadam"

Valsts budžeta likuma paskaidrojumi

Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

 • 1.1. Ārējā ekonomiskā vide
 • 1.2. Latvijas tautsaimniecības attīstība
 • 1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
 • 1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
 • 1.5. Jūtīguma analīze
 • 1.6. Iepriekšējo makroekonomisko prognožu izvērtējums

2. Fiskālais apskats

 • 2.1. Vispārējās valdības budžeta struktūra
 • 2.2. Vispārējās valdības budžeta bilance
 • 2.3. Valdības apstiprinātie atbalsta pasākumi Covid-19 infekcijas izraisītās krīzes seku mazināšanai tautsaimniecībā un to fiskālā ietekme
 • 2.4. Budžeta prognožu salīdzinājums ar aktuālākajām Eiropas Komisijas prognozēm
 • 2.5. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana
 • 2.6. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm.

3. Ieņēmumu analīze

 • 3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
 • 3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
 • 3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
 • 3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

 • 4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
 • 4.2. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto kopbudžeta maksājumu parādi

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums

 • 6.1. Valsts parāda vadības pamatprincipi un mērķi
 • 6.2. Valsts parāda attīstības tendences 2021.-2024. gadā
 • 6.3. Valsts parāda procentu izdevumu prognoze 2022.-2024. gadam
 • 6.4. Valsts galvojumu saistības
 • 6.5. Valsts saistības kredītu garantijām, ko izsniedz akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija “Altum””
 • 6.6. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas
7. Grozījumi tiesību aktos

 

Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

Infografikas:

Budžets2022 galvenie rādītāji
Ko paredz #Budžets2022
Budžets pašvaldībām