Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra sēdē tika izskatīts un ar Ministru kabineta 2017.gada 21.marta rīkojumu Nr.126 apstiprināts Finanšu sektora attīstības plānu 2017.-2019.gadam. Tas ietver finanšu tirgus politikas mērķus, uzdevumus, atbildīgās institūcijas, termiņus un plāna izpildes uzraudzības kārtību, kā arī dod iespēju šajā formātā koriģēt plānu atkarībā no nākotnes ekonomiskās situācijas un izaicinājumiem. Plānā ietverto pasākumu īstenošanas mērķis ir attīstīt stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu finanšu pakalpojumu pieejamību, kas nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un Latvijas kā reģionālā finanšu pakalpojumu centra pozīcijas nostiprināšanu.

Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019.gadam ir definēti specifiski rīcības virzieni un uzdevumi četrām atsevišķi izdalītām finanšu sektora nozarēm:

  • Banku nozare (stratēģiskais politikas virziens - kreditēšanas aktivizēšana, finanšu pieejamības nodrošināšana, palielinot rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfeli par vismaz 10% trīs gadu periodā);
  • Kapitāla tirgus nozare (stratēģiskais politikas virziens - palielināt uzņēmumu skaitu, kas izmanto kapitāla instrumentus finansējuma piesaistei, attīstīt kapitāla instrumentus finansējuma piesaistes un ieguldījumu iespēju paplašināšanai; palielināt institucionālo un privāto investoru aktivitāti vietējā kapitāla tirgū, paaugstinot tirgus kapitalizācijas apjomu par 2,2% no IKP trīs gadu periodā);
  • Alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju nozare un apdrošināšanas (stratēģiskais politikas virziens - kolektīvās finansēšanas platformu darbības regulējuma pieņemšana;  izvērtēt iespējas paplašināt krājaizdevu sabiedrību iespējas kreditēt juridiskas personas; inovatīvo finanšu pakalpojumu attīstība un risku pārvaldība, palielinot finansējuma pieejamību MVU par 5,25% trīs gadu periodā);
  • Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozare (apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanas paplašināšana; efektīva informācijas apmaiņa risku izvērtēšanai un saistību izpildei; piedāvājuma paplašināšana pilnīgākai apdrošināšanas vajadzību apmierināšanai).

Kā vadmotīvs šo tālāko rīcības virzienu un uzdevumu noteikšanai ir definētas trīs horizontālas prioritātes, atspoguļojot plānošanas perioda finanšu tirgus attīstībai būtiskākos aspektus:

  • digitalizācija un inovācija;
  • finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana;
  • starptautiskā konkurētspēja.

Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019.gadam ietvertie pasākumi attiecināmi uz Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, t.sk. biržu Nasdaq Riga, riska kapitāla jomas komercsabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām, kredītiestādēm un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem, kā arī  nozari pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.