Oct Sep Oktobris 2019 Oct Nov
P O T C P S Sv
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas organizētās darba grupas, padomes, komitejas, komisijas 09/08/2018

 

Nr.p.k.

Darba grupas, padomes, komitejas, komisijas nosaukums

Kontaktpersona/s

Pamatojums izveidei

1.

Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vecākā referente Lolita Zandare

Likums „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” 8.panta otrā daļa
Finanšu ministrijas 2013.gada 8.marta rīkojums Nr.97 „Par Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas izveidošanu”

2.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vecākā eksperte Kristīne Kapteine – Miezere, vecākā referente Aivita Zavadska

MK 25.03.2008 noteikumi „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 3.punkts;

Finanšu ministrijas 2014.gada 3.janvāra rīkojums Nr.8 „Par pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sastāvu”

3.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansēšanas nodaļas vadītāja Inese Runkovska, vecākā referente  Elīna Sakniņa-Šakale

MK 19.08.2010. rīkojums Nr.491 „Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi”

4.

Revīzijas konsultatīvā padome

Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta vecākā eksperte revīzijas jautājumos-Revīzijas uzraudzības komisijas vadītāja Dace Šodnaka

MK 27.11.2008 rīkojums Nr.742 „Par revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu” (ar grozījumiem).
MK 25.11.2008.noteikumi Nr.967 „Revīzijas konsultatīvās padomes nolikums”

5.

Finanšu ministrijas Revīzijas uzraudzības komisija

Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta vecākā eksperte revīzijas jautājumos-revīzijas uzraudzības komisijas vadītāja Dace Šodnaka

Finanšu ministrijas 2011.gada 17.augusta rīkojums Nr.374 „Par Finanšu ministrijas Revīzijas uzraudzības komisiju”

6.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” vadības komiteja

Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta projekta vadītājs Mārcis Zicmanis

Finanšu ministrijas 2013.gada 4.novembra rīkojums Nr.481 „Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” vadības komiteju”.

Komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina par Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” atbildīgā amatpersona

7.

Konsultatīvā padome muitas politikas jomā

Netiešo nodokļu departamenta direktora vietniece-nodaļas vadītāja Jolanta Krastiņa

Finanšu ministra 2018.gada  2.februāra rīkojums Nr. 48

8.

Padziļinātās sadarbības programmas komisija

Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta vecākais eksperts Edgars Šidlovskis

Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.460 „Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums”

9.

Latvijas Pastāvīgā darba grupa iespējamas finanšu krīzes vadības jautājumos

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Anna Dravniece

2007.gada 9.oktobra vienošanās Nr.001-07/2007/1087 par sadarbības pamatprincipiem iespējamas finanšu krīzes situācijās

10.

Darba grupa sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai

Valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa

MK 02.12.2013. rīkojums Nr.584 „Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai”

11.

Prognozēšanas darba grupa

Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore Inta Vasaraudze

Finanšu ministrijas 2012.gada 12.jūlija Prognozēšanas darba grupas reglaments Nr. 12-16/13

12.

Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvā padome

Finanšu tirgus politikas departamenta

Finanšu sektora pārvaldības nodaļas vecākā eksperte Dina Buse 

Finanšu ministrijas 2011.gada 23.novembra rīkojums Nr.567 „Par konsultatīvās padomes izveidi”

 

Valsts atbalsta programmu koordinācijas konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar  Ministru kabineta 2013.gada 28.maija instrukciju Nr. 5 „Kārtība, kādā Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā”.

13.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības komiteja

ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte Gita Tenisone

Likuma „Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likums”9.pants

(http://www.swiss-contribution.lv/upload/likumi_lv_183485_24.02.2011_.pdf).

Finanšu ministrijas 2011.gada 9.augusta rīkojums Nr.359„Par Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības komitejas sastāvu”.

14.

EEZ, Norvēģijas finanšu instrumentu uzraudzības komiteja

ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Signe Sīlīte

Likuma „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijasfinanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likums”13.pants

(http://www.eeagrants.lv/files/EEZ_NOR_FI%2009-14_likums_24022012.pdf).

Finanšu ministrijas 2012.gada 14.marta rīkojums Nr.127 „ Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības komitejas sastāvu”.

15.

Tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa

ES fondu stratēģijas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Normunds Strautmanis

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 2.punktu

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”

16.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komiteja

ES fondu stratēģijas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Astrīda Celmiņa

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas reglaments

17.

Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības sistēmas risku pārvaldības darba grupa

ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas sistēmas nodaļas vecākā eksperte Baiba Martinsone

Finanšu ministrijas 2014. gada 14.februāra rīkojumu Nr.80 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta,Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Eiropas Savienības finanšuinstrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības sistēmas risku pārvaldības darba grupu”.

18.

2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fondauzraudzības komiteja

ES fondu uzraudzības departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece Signe Albiņa

Pamatojoties uz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 63.-66.pantu: http://www.esfondi.lv/page.php?id=487;

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 16.panta pirmo un otro daļu

19.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupa

ES fondu vadības sistēmas departamenta Ieviešanas sistēmas nodaļas vecākā eksperte Alda Krieva

Finanšu ministrijas 2013. gada 19.decembra rīkojumu Nr.593„Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupu”

20.

Augsta līmeņa valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides vadības grupa

  Finanšu ministrijas 2013. gada 25. marta rīkojums Nr.129 "Par augsta līmeņa valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides vadības grupas izveidi"
21.

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam darba grupa

Nodokļu analīzes departamenta direktore Kristīne Bāra un Nodokļu analīzes departamenta Nodokļu politikas stratēģijas nodaļas vadītāja Ieva Kodoliņa-Miglāne Finanšu ministres 2016.gada 4.oktobra rīkojums Nr.486

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Oct Sep Oktobris 2019 Oct Nov
P O T C P S Sv
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija