2018.gada 19.februārī Finanšu ministrija uzsāka  projektu “Segto obligāciju[1]  un vērtspapirizācijas[2] tiesiskā un regulatīvā ietvara izveide”. Projektu finansē Eiropas Savienība, Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros, un projektu īsteno Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu.

Projekta pirmajā posmā ir  izstrādāts projekta koncepcijas ziņojums (Introduction of a covered bond and securitisation legal and regular framework in Latvia) par segto obligāciju ietvara izveidi Latvijā. Ziņojums ir saskaņots ekspertu darba grupā ar Tieslietu ministriju, FKTK, Latvijas Banku un nozares pārstāvjiem. Projekta koncepcijas ziņojums paredz Baltijas mēroga segto obligāciju regulējuma izveidi.

2017.gada 6.novembrī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas finanšu ministrijas parakstīja sadarbības memorandu par reģionālā kapitāla tirgus izveidi Baltijā. Baltijas segto obligāciju ietvars tiek veidots harmonizējot nacionālo regulējumu starp trim valstīm, saskaņojot būtiskākos elementus, lai būtu iespējams seguma portfelī apvienot banku aktīvus no trim valstīm. Lielāka mēroga vērstpapīru emisijas nodrošinātu labvēlīgākus nosacījumus vērtspapīriem starptautiskajā tirgū. Starptautiskā reitinga aģentūra Moody’s ir pozitīvi novērtējusi priekšlikumu par Baltijas segto obligāciju ietvara izveidi, kas atstās pozitīvu ietekmi uz reģiona banku sistēmu – paplašinās banku finansējuma avotus ar ilgtermiņa resursiem, papildus šobrīd pieejamam depozītu finansējumam un mātes banku finansējumam. 

Baltijas un Latvijas segto obligāciju regulējuma izveide pilnībā atbilst Eiropas Savienības segto obligāciju direktīvas priekšlikumam.

Šobrīd tiek izstrādāta segto obligāciju regulējuma likumprojektu pakotne – speciālais likums un grozījumi saistītajos likumos.

 

[1] Segtās obligācijas ir viens no nodrošināto vērtspapīru veidiem. Tās ir parādsaistības, kuras ir emitējušas kredītiestādes un kuras ir nodrošinātas ar norobežotu aktīvu kopumu (pamatā nekustamā īpašuma aktīviem), attiecībā uz ko obligāciju turētājiem privileģētu kreditoru statusā ir tieša regresa tiesības. Šo divkāršo segumu - pret seguma portfeli un emitentu sauc par “divējāda regresa tiesību” mehānismu, un tas nodrošina augstu drošību un likviditāti vērtspapīriem. Segtās obligācijas ir nozīmīgs un efektīvs ilgtermiņa finansējuma avots Eiropas bankām. Segtās obligācijas veicina hipotekāro kredītu un publiskā sektora aizdevumu finansējumu, tādējādi atbalstot aizdevumus plašākā nozīmē.

[2] Vērtspapīrizācija ir radniecīgs nodrošināto vērtspapīru veids, tomēr atšķirībā no segtajām obligācijām,  tas neietver bankas nodrošinājumu/atbildību. Izmantoto aktīvu veidi ir daudzveidīgāki.