Programmas mērķis:

 • nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē, kā arī vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē:
  • Civillietu departaments;
  • Krimināllietu departaments;
  • Administratīvo lietu departaments;
 2. lietu izskatīšana Disciplinārtiesā:
  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu par profesionālo novērtēšanu izvērtēšana;
  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu vērtēšana (saskaņā ar Prokuratūras likuma 45.pantu);
 3. nodrošināt tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību šādos virzienos:
  • tiesu prakses vispārinājumi;
  • problēmjautājumu apkopojumi un pētījumu veikšana;
  • judikatūras publicēšanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kasācijas instancēs izskatīto lietu skaits

Augstākās tiesas Departamentos kasācijas kārtībā izskatīto lietu skaits

3492

3490

3490

3490

3490

Izskatīto sūdzību skaits

Sūdzību skaits

743

800

800

800

800

Vienveida tiesu prakses veidošana

Tiesu prakses pētījumi

8

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 842 634

5 425 198

5 709 349

5 930 287

5 984 346

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

582 564

284 151

220 938

54 059

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

5,2

3,9

0,9

Atlīdzība, euro

4 056 472

4 919 885

5 294 736

5 443 674

5 569 733

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

146

146

146

146

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 444

2 795

3 009

3 094

3 166

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 533

22 300

22 300

22 300

22 300

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

272 416

556 567

284 151

t. sk.:

Citas izmaiņas

272 416

556 567

284 151

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

2 243

2 243

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

3 000

-

-3 000

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nodrošināšana”  atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra prot. Nr.46 3. § 2.punktā noteiktajam

27 700

-

-27 700

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta simtgades pasākumu nodrošināšana”  atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra prot. Nr.46 3. § 2.punktā noteiktajam

55 000

-

-55 000

Samazināti izdevumi  2018.gada prioritārajam  pasākumam “Augstākās tiesas mājas lapas funkcionalitātes audita veikšana”,  atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra prot. Nr.46 3. § 2.punktā noteiktajam

5 000

-

-5 000

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Augstākās tiesas Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darba finansēšana” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot. Nr.40 59.§ 2.punktā noteiktajam

-

11 537

11 537

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam, atbilstoši Saeimas 2018.gada 6.decembrī pieņemtajam likumam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un  atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.4.punktam,  ņemot vērā 2017.-2019.gadam jaunajai politikas iniciatīvai “Tiesnešu atalgojuma palielināšana” papildu piešķirto finansējumu.

181 716

542 787

361 071