Programmas mērķis:

  • zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā.

Galvenās aktivitātes:

  1. pieņemt lēmumus, izskatīt jautājumus saistībā ar zemes reformas darbu koordinēšanu;
  2. iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, papildinājumiem un piedalīties normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē;
  3. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  4. pārstāvēt Centrālo zemes komisiju tiesās, Valsts zemes dienestā un citās valsts un pašvaldību iestādēs;
  5. konsultēt pilsētu zemes komisiju priekšsēdētājus, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus zemes reformas jautājumos;
  6. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

Programmas izpildītājs: Centrālā zemes komisija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam2

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Zemes pieprasījumu par īpašumu tiesību atjaunošanu izskatīšana

Atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem (skaits)

503

400

250

200

150

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

426

300

200

150

100

Zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Pieņemtie lēmumi un citi dokumenti, kas regulē zemes reformu (skaits)

7

12

5

5

5

Lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

12

25

10

7

5

Arhīva lietu sakārtošana (skaits)

2200

2100

900

900

900

2 Darbības rezultātu rezultatīvo rādītāju vērtības precizētas atbilstoši aktuālajai situācijai

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

106 149

106 508

106 508

106 508

106 508

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

359

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

88 559

88 903

89 903

89 903

89 903

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)3euro

1003

985

983

965

946

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 343

17 983

19 127

20 423

21 791

3 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas