Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, cilvēkresursu ataudzi pētniecībā, pētniecības veiktspēju un starptautisko konkurētspēju, sasaisti ar nozares vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu atbilstoši augstskolu snieguma rādītājiem pētniecībā saskaņā ar MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un MK 2013. gada 12. novembra noteikumiem Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, augstskolas un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā – palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits

Pētniecībā nodarbināti maģistranti, doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēji pilna laika ekvivalenta (PLE) izpratnē (skaits)

479

410

410

410

410

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 500 000

6 499 476

6 499 476

6 499 476

6 499 476

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-524

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

129 476

129 476

129 476

129 476

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

129 476

129 476

129 476

129 476