Programmas mērķis:

veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  3. krājuma un vēstures pētniecība;
  4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
  5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Muzeja pakalpojumi

Apmeklējumi (skaits)

148 001

120 000

100 000

100 000

100 000

Muzeja krājums

Jaunieguvumi (skaits)

3 218

3 000

3 000

3 000

3 000

Pētniecība

Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits)

6

2

5

5

5

Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)

389

180

120

120

120

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 585 334

1 639 744

1 552 059

1 586 775

1 577 749

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

54 410

-87 685

34 716

-9 026

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

-5,3

2,2

-0,6

Atlīdzība, euro

1 173 025

1 212 399

1 213 796

1 213 796

1 213 796

Vidējais amata vietu skaits gadā

69

69

69

69

69

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 403

1 455

1 457

1 457

1 457

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 389

7 310

7 310

7 310

7 310

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

271 748

184 063

-87 685

t. sk.:

Citas izmaiņas

271 748

184 063

-87 685

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.

-

596

596

Samazināti izdevumi Latvijas 100gades pasākumiem –starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīņu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izveidošanai (MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola Nr. 15 2.§)

12 399

-

-12 399

Izdevumu izmaiņas Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)

178 038

183 467

5 429

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

4 628

-

-4 628

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

76 683

-

-76 683

Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi

19 990

-

-19 990

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu

56 693

-

-56 693