Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Kultūrpolitikas pamatnostādnes „Kultūrvalsts” (2023 – 2027), Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība   

Plānotā vērtība    

Dalībnieki amatiermākslas kolektīvos (skaits tūkst.)

Kultūrpolitikas pamatnostādnes „Kultūrvalsts” (2023 2027)

62,4

(2019)

63,0

 (2024)

Dalībnieki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (skaits tūkst.)

Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam

66,2

(2018)

68,0

(2024)

 

2021.gads (izpilde)

2022.gada   plāns

2023.gada plāns

2024.gada plāns

2025.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

968 987

978 480

984 463

984 463

984 463

02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

968 987

978 480

984 463

984 463

984 463

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kolektīvi, kuri darbojas vismaz divus gadus (skaits)

1 480

1 472

1 480

1 480

1 480

Kolektīvi, kuri apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk koprepertuāru (skaits)

1 480

1 472

1 480

1 480

1 480

Kolektīvi, kuri vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (skaits)

1 480

1 472

1 480

1 480

1 480

Kvalitātes rādītāji

Kolektīvi, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (skaits)

1 480

1 472

1 480

1 480

1 480