Programmas mērķis:

nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Galvenās aktivitātes:

  1. apzināt kolektīvus, kuri atbilst Dziesmu un deju svētku likumā noteiktajiem kritērijiem mērķdotācijas saņemšanai;
  2. aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025.gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība

Kolektīvi (skaits)

1480

1472

1 480

1 480

1 480

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025.gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

968 987

978 480

984 463

984 463

984 463

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 493

5 983

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

0,6

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

5 983

5 983

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

5 983

5 983

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

5 983

5 983

Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas programmas 21.00.00 “Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu saskaņā ar MK 17.11.2015. noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” aprēķinātās mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izmaksu

-

5 983

5 983