Programmas mērķis:

 • mazināt administratīvo slogu būvniecībā, uzraudzīt būvniecības un būvju ekspluatācijas kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

 1. mazināt administratīvo slogu un sniegt atbalstu būvniecības nozares attīstībai:
  • uzturēt un pilnveidot būvniecības informācijas sistēmu BIS;
  • pilnveidot uzņēmējdarbības vidi būvniecībā, pārskatot normatīvos aktus;
  • pilnveidot būvnormatīvus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām;
 2. veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvju ekspluatācijas kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei;
 3. veikt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā un tādu elektropārvades līniju būvniecības iecerēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss; 
 4. nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi  (skaits)

10

12

20

5

5

Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko pakalpojumu skaits)

1

(6/30)

1

(6/31)

1

(8/33)

1

(8/34)

1

(8/34)

Ievesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

1

1

x

x

Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijas uzraudzība

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (pārbaužu skaits)

2 431

2 030

2 030

2 030

2 030

Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana

Veikta būvekspertu kompetences novērtēšana un uzraudzība (novērtēto/uzraudzīto būvekspertu skaits)

19/112

30/115

30/145

20/145

20/145

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 266 269

2 642 894

3 695 045

3 346 623

3 337 737

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

376 625

1 052 151

-348 422

-8 886

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,6

39,8

-9,4

-0,3

Atlīdzība, euro

1 725 923

1 898 221

1 994 634

1 994 634

1 994 634

Vidējais amata vietu skaits gadā

65

78

813

81

81

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 207

2 022

2 048

2 048

2 048

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 490

5 584

4 500

4 500

4 500

32 amata vietas pārceltas no programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”, 1 amata vieta pārcelta no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

72 422

1 124 573

1 052 151

t. sk.:

Citas izmaiņas

72 422

1 124 573

1 052 151

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajam ieņēmumam no maksas pakalpojumiem samazinājumam, jo nav izpildījusies prognoze par pieprasījumu pēc sertifikāta būvspeciālistiem

49 067

-

-49 067

Līdzekļu pārdale uz Satiksmes ministriju, lai nodrošinātu Būvniecības informācijas sistēmas migrēšanu uz valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra infrastruktūru

23 218

-

-23 218

Palielināti izdevumi Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam ietverto pasākumu īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 10.p.)

-

1 080 000

1 080 000

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

137

-

-137

Palielināti BIS uzturēšanas izdevumi

 

44 573

44 573