Apakšprogrammas mērķis:

sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:

 • ģimenes valsts pabalsts. Ģimenes valsts pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 25 euro mēnesī, par diviem bērniem – 100 euro mēnesī, par trim bērniem – 225 euro mēnesī, bet par četriem un vairāk bērniem – 100 euro mēnesī par katru bērnu;
 • piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 20 gadu vecumu, – 106,72 euro mēnesī;
 • bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
 1. par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 euro mēnesī;
 2. par bērna kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;

Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam – 171 euro mēnesī; par bērna kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī;

 • pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu):

1) par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 euro mēnesī;

2) par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 258 euro mēnesī;

 • atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 euro mēnesī;
 • bērna adopcijas pabalsts par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna adopciju līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai - 107,50 euro mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai un 129 euro mēnesī par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas;
 • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, audžuģimenei, kura aprūpē 1 bērnu, – 171 euro mēnesī, kura aprūpē 2 bērnus, – 222,30 euro mēnesī, bet audžuģimenei ar 3 bērniem un vairāk – 273,60 euro mēnesī;
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 euro;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:
 • personai, kurai nav tiesību saņemt valsts vecuma pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību, – 109 euro mēnesī;
 • personai ar III invaliditātes grupu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – 109 euro mēnesī vai 136 euro mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
 • personai ar II invaliditātes grupu – 130,80 euro mēnesī vai 163,20 euro mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
 • personai ar I invaliditātes grupu – 152,60 euro mēnesī vai 190,40 euro mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
 • personai ar II invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, izmaksā piemaksu proporcionāli dienām, kad persona nav nodarbināta, 20% apmērā no II invaliditātes grupas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta – līdz 26,16 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājum pabalstu – līdz 156,96 euro mēnesī) vai līdz 32,64 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 195,84 euro mēnesī), ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
 • personai ar I invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, izmaksā piemaksu proporcionāli dienām, kad persona nav nodarbināta, 30% apmērā no I invaliditātes grupas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta – līdz 45,78 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 198,38 euro mēnesī) vai līdz 57,12 euro mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 247,52 euro mēnesī), ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
 • bērniem, kas zaudējuši apgādnieku, līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 136 euro, bet pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz bērna pilngadībai – 163 euro mēnesī.  Pabalstu turpina izmaksāt, ja persona pēc pilngadības sasniegšanas nav stājusies laulībā,  mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem;
 • atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns: nodarbinātiem, kuri aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – 70% no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet pārējiem 171 euro mēnesī;
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 313,43 euro mēnesī;
 • pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, – to piešķir personai ar invaliditāti, kura saņēmusi VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kura:

1) ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana, – 213,43 euro mēnesī;

2) vai ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana un kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, – 313,43 euro mēnesī;

 • kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
 • valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 109 euro mēnesī;
 • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 euro mēnesī;
 • pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 euro nedēļā (par 10 stundām nedēļā).

2) nodrošināt vienreiz izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:

 • bērna piedzimšanas pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai saistībā ar bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 euro;
 • atlīdzība par bērna adopciju pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1 422,87 euro apmērā par katru adoptēto bērnu;
 • apbedīšanas pabalsts personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā:
 • personas, kura sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju, nāves gadījumā – 218 euro,
 • personas ar III invaliditātes grupu nāves gadījumā 218 euro vai 272 euro, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības,
 • personas ar II invaliditātes grupu nāves  gadījumā 313,92 euro vai 391,68, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības,
 • personas ar I invaliditātes grupu nāves gadījumā 396,76 euro vai 495,04 euro, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības,
 • apgādnieku zaudējuša bērna līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai nāves gadījumā – 272  euro, bet bērna pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas nāves gadījumā – 326 euro;
 1. nodrošināt bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām bēgļu pabalsta izmaksas:
 • pilngadīgai personai – 139 euro mēnesī,
 • ja personas ir laulātie, tad vienai personai – 139 euro, otrai – 97 euro mēnesī,
 • nepilngadīgai personai –  97 euro mēnesī.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)1

344 899

351 355

 -

 -

-

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)2

 -

 -

225 525

225 525

225 525

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

7 914

7 907

8 331

8 422

8 422

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

35 898

35 985

 

33 922

 

33 922

33 922

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)3

1 200

2 660

2 463

2 463

2 463

Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

2 967

2 939

2 787

2 743

2 728

Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

546

596

585

597

603

Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

32 468

34 846

35 795

37 585

39 464

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

19 766

20 239

20 481

20 718

20 959

Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

24

38

38

38

38

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

2 479

2 575

2 976

3 138

3 276

Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

15 604

16 567

16 348

16 348

16 348

Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

430

433

425

425

425

Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

3 114

3 056

2 962

2 889

2 816

Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

871

910

850

847

844

Bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

1 465

1 517

1 460

1 460

1 460

Atlīdzības par bērna adopciju saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

10

13

14

15

16

Apbedīšanas pabalsta, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

34

42

43

44

45

Pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

2 171

2 247

2 142

2 127

2 112

Bērna adopcijas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

979

1 113

1 097

1 108

1 119

Bēgļu pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4

11

24

27

30

30

Piezīmes.

1Līdz 2021. gadam rādītājā uzskaita to personu skaitu, par kurām tiek maksāts ģimenes valsts pabalsts.

2 No 2022. gada mainīta uzskates metodika, rādītājā uzskaitot to personu skaitu, kuras saņem ģimenes valsts pabalstu.

3Rādītāja pieaugums ar 2022. gadu saistībā ar prioritārā pasākuma “Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu” īstenošanu, kas paredz pabalsta apmēru samazināt tikai par uzturlīdzekļu apmēru no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.,

4Rādītājs ar 2022. gadu ir pārplānots no apakšprogrammas 20.04.00 “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti”, līdz ar to 2020. gada un 2021. gada rezultatīvie rādītāji atspoguļoti arī par apakšprogrammu 20.04.00 “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

293 986 413

315 896 143

406 487 074

407 837 770

409 181 501

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21 909 730

90 590 931

1 350 696

1 343 731

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

28,7

0,3

0,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 229 705

97 820 636

90 590 931

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 079 386

2 079 386

Prioritārā pasākuma “Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam, nodrošinot pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī pieaugumu par 399 personām (no 2 064 personām līdz 2 463 personām) un pabalsta vidējā apmēra pieaugumu par 44,77 euro (no 154,40 euro līdz 199,17 euro)

-

2 062 490

2 062 490

Prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

16 896

16 896

 Vienreizēji pasākumi

311 454

-

-311 454

Samazinājums valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu IS pielāgošanai saistībā ar 2021. gada prioritārā pasākuma “Ģimenes valsts pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loka paplašināšana” īstenošanu, samazinot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 19.punkts)

311 454

-

-311 454

 Citas izmaiņas

6 918 251

95 741 250

88 822 999

1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas, t. sk.:

6 918 251

95 723 226

88 804 975

1.1. Palielinājums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 242 personām vidēji mēnesī (no 20 239 personām līdz 20 481 personai) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos  par 1,79 euro (no 166,92 euro līdz 168,71 euro)

-

924 954

924 954

1.2. Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 949 personām vidēji mēnesī (no 34 846 personām līdz 35 795 personām);

- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos  par 0,90 euro (no 80,90 euro līdz 80 euro)

62 597

151 840

89 243

1.3. Samazinājums valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 94 personām vidēji mēnesī (no 3 056  personām līdz 2 962  personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos  par 2,39 euro (no 112,57 euro līdz 110,18 euro)

211 929

-

-211 929

1.4. Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā - viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, izmaksām:

- palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos  par 16,37  euro (no 221,96 euro līdz 238,33 euro);

- samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 8 personām vidēji mēnesī (no 433 personām līdz 425 personām)

22 880

85 061

62 181

1.5. Samazinājums pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 5,13 euro (no 240,33 euro līdz 235,20 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 219 personām vidēji mēnesī (no 16 567 personām līdz 16 348 personām)

1 637 519

-

-1 637 519

1.6. Palielinājums apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 42 personām līdz 43 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 38,49 euro (no 307,31 euro līdz 345,80 euro)

-

23 551

23 551

1.7. Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 57 personām vidēji mēnesī (no 1 517 personām līdz 1 460 personām)

288 101

-

-288 101

1.8. Samazinājums bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 063 personām vidēji mēnesī (no 35 985 personām līdz 33 922 personām)

3 268 386

-

-3 268 386

1.9. Palielinājums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 401 personu vidēji mēnesī (no 2 575 personām līdz 2 976 personām)

-

1 533 199

1 533 199

1.10. Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar ģimenes valsts pabalsta likumdošanas izmaiņu ieviešanu atbilstoši  likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 25.pantam un Saeimā 06.05.2021. pieņemtajam likumam “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

 -

91 294 485

91 294 485

1.11. Palielinājums piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti izmaksām saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 424 personām vidēji mēnesī (no 7 907 personām līdz 8 331 personai)

-

546 604

546 604

1.12. Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 34,15 euro (no 120,25 euro līdz 154,40 euro);

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 596 personām vidēji mēnesī (no 2 660 personām līdz 2 064 personām) 

1 104 269

1 089 921

-14 348

1.13. Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 152 personām vidēji mēnesī (no 2 939 personām līdz 2 787 personām)

99 135

-

-99 135

1.14. Samazinājums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 60 personām vidēji mēnesī (no 910 personām līdz 850 personām)

77 767

-

-77 767

1.15. Samazinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 11 personām vidēji mēnesī (no 596 personām līdz 585 personām)

29 409

-

-29 409

1.16. Palielinājums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,87 euro (no 467,27 euro līdz 478,14 euro)

-

4 955

4 955

1.17. Palielinājums atlīdzības par bērna adopciju izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu  vidēji mēnesī (no 13 personām līdz 14 personām)

-

17 074

17 074

1.18. Pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,06 euro (no 73,37 euro līdz 73,43 euro);

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 105 personām vidēji mēnesī (no 2 247 personām līdz 2 142 personām)

92 522

1 618

-90 904

1.19. Samazinājums bērna adopcijas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 16 personām vidēji mēnesī  (no 1 113 personām līdz  1 097 personām)

23 737

-

-23 737

1.20. Palielinājums bēgļu pabalsta izmaksām saistībā ar  apakšprogrammas 20.04.00 “Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti” izdevumu iekļaušanu apakšprogrammā 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”, nodrošinot pabalsta izmaksu 27 personām vidēji mēnesī un vidējo pabalstu mēnesī 154,21 euro

-

49 964

49 964

2. Palielinājums valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, lai nodrošinātu VSAA īstenotā projekta “LatEESSI” ietvaros izveidotās Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanu, veicot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”

 

18 024

18 024