Programmas mērķis:

  • attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām un jaunatnes organizācijām darba ar jaunatni īstenošanai, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalstīt darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās;
  2. atbalstīt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
  3. palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību;
  4. attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā;
  5. attīstīt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi jaunatnes politikas jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iepirkumu konkursa rezultātā noteikto kandidātu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Ventspils pilsētas pašvaldību un atklātajos projektu konkursos apstiprinātajiem projektu iesniedzējiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās un jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Apmācības, informatīvie semināri un pasākumi (skaits)

19

22

22

22

22

Atbalstītie projekti (skaits)

42

40

40

40

40

Atbalstītas jauniešu organizācijas (skaits)

-

-

5

6

6

Atbalsts jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētības palielināšanai

Nodrošināta jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas regulāra uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Regulāra situācijas izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā

Veiktie pētījumi, analīze un izpēte par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

-

 

-

1

-

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

702 974

544 852

517 652

574 686

574 686

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-158 122

-27200

57 034

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,5

-5,0

11,0

-

Atlīdzība, euro

37 420

37 421

32 421

32 421

32 421

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 342

1 351

1 351

1 351

1 351

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5214

5 000

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

212368

185 168

-27 200

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

185 168

185 168

Nodrošināt atbalsta mehānismu jaunatnes organizācijām un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai

-

185168

185168

Citas izmaiņas

212 368

-

-212 368

2019.gadā piešķirtais vienreizējs finansējums atbalsta mehānisma jaunatnes organizācijām nodrošināšanai, paredzot papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai

185168

-

-185 168

Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades projekta "TU.ESI.LV" īstenošanai

27200

-

-27 200