Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
  2. piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
  3. piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  4. nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;

Apakšprogrammas izpildītājs: NBS.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Valsts aizsardzība

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

24

20

20

20

20

Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits)

9 M

0 VR

7 VUGD

18 MG

11 M

2 VR

12 VUGD

11 MG

11 M

2 VR

12 VUGD

11 MG

9 M

2 VR

12 VUGD

12 MG

10 M

1 VR

12 VUGD

12 MG

JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)

53

50

50

50

50

 

ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)

19

20

20

20

20

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)

 17 295

15 000

15 000

15 000

15 000

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)

1 191

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

325 140 865

341 121 236

367 098 852

392 253 471

395 460 225

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 980 371

25 977 616

25 154 619

3 206 754

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

7,6

6,9

0,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 452

9 962

9 962

9 962

9 962

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

276 083 636

302 061 252

25 977 616

t. sk.:

 

 

 

Vienreizēji pasākumi

938 384

-

-938 384

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

938 384

-

-938 384

Ilgtermiņa saistības

257 002 897

273 904 294

16 901 397

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar MK 2019. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123  “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un MK 2020. gada 18. augusta sēdes protokola  Nr. 49 43.§

257 002 897

273 904 294

16 901 397

Citas izmaiņas

18 142 355

28 156 958

10 014 603

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus saskaņā ar MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 194

-

8 741 480

8 741 480

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, pamatojoties uz MK 2019. gada 15. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 1.§ 4. p.

6 604 531

5 103 673

-1 500 858

Izdevumu izmaiņas uzturēšanas izdevumiem (MK 2017. gada 7. novembra sēdes prot.Nr. 55 44.§, MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)

30 634

32 634

2 000

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)

1 626 654

5 651 504

4 024 850

Samazināti vienreizējie izdevumi pamatfunkciju nodrošināšanai atašejiem un pārstāvjiem, pamatojoties uz MK 2017. gada 23. marta protokola Nr. 15 2.§

336 057

258 057

-78 000

Palielināti izdevumi turpmākai aizsardzības nozares attīstībai saskaņā ar MK 2017. gada 23. marta protokolu Nr. 15 2.§, kā arī ņemot vērā grozījumus MK 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123  “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un MK 2020. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 49 43.§

-

4 004 666

4 004 666

    t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 544 479

4 364 944

-5 179 535

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai segtu informācijas komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanas izdevumus

-

25 299

25 299

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz MK 2020. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 306 “Par konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās  vidējās izglītības iestādes izveidi””

-

420 340

420 340

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu

1 445 831

-

-1 445 831

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu

2 000 000

-

-2 000 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu izdevumus par radio reklāmām un TV diskusijām

150 000

-

-150 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 ”Valsts drošības aizsardzība” pamatfunkcijas veikšanai

68 553

-

-68 553

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu 2021. un 2022. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736

5 087 412

-

-5 087 412

Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos

38 146

-

-38 146

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 “Valsts drošība un aizsardzība” pamatfunkcijas veikšanai

-

3 840 000

3 840 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu

-

56 693

56 693

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas “Britson” atjaunināšanu un pilnveidošanu

-

22 612

22 612

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amata vietām un ar tām saistīto materiāltehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām saskaņā ar MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§

754 537

-

-754 537