Programmas mērķis:

Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

Galvenās aktivitātes:

  1. koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
  2. dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
  3. nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
  4. nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Aizsardzības politikas īstenošana

Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits)

20

20

20

20

20

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā) (skaits)

25 (L)

35 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)

-

53

56

60

60

CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācītie dalībnieki (A) (skaits)

-

120 (P)

7 500 (A)

125 (P)

7 750 (A)

130(P)

8 000 (A)

130 (P)

8 000 (A)

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 450 377

13 530 713

13 168 115

13 157 260

13 166 286

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 080 336

- 362 598

-10 855

9 026

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,7

-2,7

-0,1

0,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 634 210

10 271 612

-362 598

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 966 612

9 966 612

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

9 969 612

9 969 612

-

ANO miera uzturēšanas spēki

1 547 325

1 140 352

-406 973

Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)

733 680

832 681

99 001

Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)

8 400

8 400

-

Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)

570

428

-142

Starptautiskā militārās medicīnas padome

3 428

3 428

-

ES militārās operācijas (ATHENA)

60 401

60 401

-

Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)

60 717

60 717

-

Ženēvas drošības politikas centrs

21 343

21 343

-

Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs

20 000

20 000

-

Starptautiskā kartogrāfijas asociācija

250

250

-

Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra

6 467

6 467

-

IFC (Inteligence Fusion Centre)

12 806

12 806

-

NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs

21 343

23 343

2 000

MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)

15 000

15 000

-

NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs

22 000

20 000

-2 000

STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)

2 944 802

2 944 802

-

NATO iemaksas

4 265 837

4 573 951

308 114

ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets

25 243

25 243

-

Vācijas Maršala fonds

100 000

100 000

-

ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation)

100 000

100 000

-

Citas izmaiņas

667 598

305 000

-362 598

Samazināti izdevumi CERT.LV darbības nodrošināšanai (MKa 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)

23 810

-

- 23 810

Samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (MK 2019. gada 20. augusta  sēdes protokola Nr. 35 23.§ 6. p.)

349 489

-

-349 489

Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola Nr. 15 2.§

269 000

155 000

-114 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

25 299

150 000

124 701

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu IT uzturēšanas izdevumus

25 299

-

-25 299

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu izdevumus par radio reklāmām un TV diskusijām

-

150 000

150 000