Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
  2. organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
  3. veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
  4. sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)

1 164

1 258

1 260

1 272

1 285

Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)

238

266

278

303

327

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

19 415,52

19 591

19 768

20 127

21 223

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

69 748 518

71 144 594

72 299 670

78 298 070

74 108 821

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 396 076

1 155 076

5 998 400

-4 189 249

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,0

1,6

8,3

-5,4

Atlīdzība, euro

6 612 514

7 849 539

6 348 555

6 348 555

6 348 555

Vidējais amata vietu skaits gadā

367

476

388

388

388

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 544

1 373

1 364

1 364

1 364

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

 

6 030

 

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

36 372 138

37 527 214

1 155 076

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 231 000

30 831 000

-400 000

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar MK 2019. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123  “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

31 231 000

30 831 000

-400 000

Citas izmaiņas

5  141 138

6 696 214

1 555 076

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.

-

36 870

36 870

Izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (MK 2018. gada 15. oktobra sēdes protokola Nr. 47 1.§ 5. p.)

2 990 784

3 790 784

800 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

23 979

-

-23 979

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 126 375

2 868 560

742 185

Iekšējā līdzekļu pārdale un 24 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā

-

612 500

612 500

Iekšējā līdzekļu pārdale un 112 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi

2 126 375

-

-2 126 375

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība” pamatfunkciju veikšanai

-

193 928

193 928

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu

-

2 000 000

2 000 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos

-

38 146

38 146

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos

-

23 986

23 986