Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu par izdevumu kompensāciju saskaņā ar MK 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr.899 “Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes:

pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars kompensējamo zāļu sarakstā (%)

75,0

63,0

63,0

63,0

65,0

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

103

110

110

110

100

Finansējums patentbrīvo medikamentu  kompensācijai no kopējā finansējuma (%)

34,0

31,0

31,0

31,0

35,0

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (A;B;C;M saraksts) (skaits)

714 509

769 676

769 676

769 676

769 676

Personu ar HIV īpatsvars, kas saņem antiretrovirālo ārstēšanu no HIV inficēto dzīvo personu skaita (%)

55,5

50,0

50,0

50,0

50,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

177 653 212

169 707 132

191 866 031

184 633 389

184 533 389

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-7 946 080

22 158 899

- 7 232 642

- 100 000

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-4,5

13,1

-3,8

- 0,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

    Euro

 

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

135 901

22 294 800

22 158 899

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

20 437 568

20 437 568

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas programmas paplašināšana/Pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpes monitoringa sistēmas izveide, bērna aprūpes pakalpojumu groza un apmaksas nosacījumu pārskatīšana” ietvaros paplašinātu valsts finansētās neauglības ārstēšanas programmas tvērumu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

260 940

260 940

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS” ietvaros uzlabotu nodrošināšanu ar inovatīvajiem medikamentiem dažādu lokalizāciju audzēju gadījumā, kā arī paplašinātu medikamentozās terapijas pieejamību un nepārtrauktību onkoloģiskajiem pacientiem (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

20 176 628

20 176 628

Citas izmaiņas

135 901

1 857 232

1 721 331

Izdevumu samazinājums, jo 2021. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” īstenošanai  - pacientu līdzmaksājumu kompensāciju nodrošināšanai par sekundarās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem finansējums 2022. gadam samazinās (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. punkts)

135 901

 

-

-135 901

Palielināti izdevumi, lai 2021. gada prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” ietvaros nodrošinātu onkoloģisko pacientu diagnostiku (šķidruma citoloģijas diagnostiskās metodes pielietošana dzemdes kakla vēža skrīningā un biomarķieru (gēnu mutāciju) noteikšana pacientiem ar metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi) (no akcīzes un PVN nodokļu papildu ieņēmumiem) atbilstoši priekšlikumam Nr.117 un Nr.90  2. lasījumam likumprojektā “Par valsts budžetu 2021. gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam”

-

640 677

640 677

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

 

1 216 555

 

1 216 555

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana”, lai nodrošinātu medikamentu Rituximabum un Votubia (Everolimusum) iegādi (MK 06.07.2021. Nr.57 63 1.§ 2.3. apakšpunkts)

-

 

1 000 000

 

1 000 000

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”, lai nodrošinātu medikamentu iegādi pirms kolonoskopijas procedūras

-

 

216 555

216 555