Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 4 418,2 milj. euro ieguldīšanu;
  2. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
  3. nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009. gada plānošanas perioda un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 2007.-2013. gada periodam ietvaros.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 326 760

1 356 995

1 361 886

1 361 886

1 361 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30 235

4 891

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

975 298

993 678

997 698

997 698

997 698

Vidējais amata vietu skaits gadā

38

55

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 127

1 499

1 506

1 512

1 512

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 463

4 326

3 971

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 891

4 891

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 891

4 891

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

4 020

4 020

Atjaunoti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018.gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

-

871

871