Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.2020. gadam, attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī bioloģiskās daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
  2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 207 356

1 692 860

3 392 046

4 633 201

3 914 579

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-514 496

1 699 186

1 241 155

-718 622

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23,3

100,4

36,6

-15,5

Atlīdzība, euro

350 778

35 977

706 070

1 126 866

991 580

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

3

5

4

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 791

999

2 074

2 522

2 274

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

183 292

-

581 615

1 005 826

855 170

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 692 860

3 392 046

1 699 186

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 692 860

3 392 046

1 699 186

Izdevumi projekta “Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)” īstenošanai

420

-

-420

Izdevumi projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā” īstenošanai

24 130

-

-24 130

Izdevumi projekta “REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību (LIFE AskREACH)” īstenošanai

23 687

-

-23 687

Izdevumi projekta “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (CRAFT)” īstenošanai

108 817

58 408

-50 409

Izdevumi projekta “Alina LIFE publiskā platforma (ALOSP)” īstenošanai

47 815

 

-47 815

Izdevumi projekta  “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai/ Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status (LIFE GOODWATER IP)” īstenošanai

1 359 135

393 685

-965 450

Izdevumi projekta “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā LIFE18 CCM/LV/001158-LIFE OrgBalt”  īstenošanai

128 856

177 198

48 342

Izdevumi projekta “Reģionu mobilizēšana enerģētiskai pārveidei un transformējošām NEKP” īstenošanai

-

15 548

15 548

Izdevumi projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ)” īstenošanai

-

892 512

892 512

Izdevumi projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” īstenošanai

-

1 525 241

1 525 241

Izdevumi projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne (LIFE for SPECIES)” īstenošanai

-

329 454

329 454