Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

  1. programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana, saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus);
  2. projekta “Baltic scope” ietvaros plānotas trīs komponentes – jūras plānošanas koordinācijas mehānisma izveidošana, projekta vadība un administrēšana, saziņa un rezultātu izplatīšana, ietverot šādas darbības:
  • pārrobežu jūras telpiskā plānošana divu pilot-teritoriju ietvaros – “Dienvidzviedrija” un “Latvijas jūra”;
  • organizētas plānotāju darba sanāksmes, starptautiskas nozaru ekspertu grupas;
  • nodrošināta pilotteritoriju rezultātu sasaiste ar labās prakses piemēriem un noorganizēti projekta publicitātes semināri;
  • nodrošināta efektīva pārrobežu sadarbība starp visām Baltijas jūras reģiona valstīm, par pamatu izmantojot Latvijas un Zviedrijas nacionālo jūras plānojumu izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

502 878

506 886

780 022

506 886

506 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 008

273 136

-273 136

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

53,9

-35,0

-

Atlīdzība, euro

268 878

209 500

401 436

209 500

209 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

5

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 247

1 478

2 017

1 484

1 484

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

241 915

191 770

280 390

191 690

191 690

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

506 886

780 022

273 136

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

506 886

780 022

273 136

Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai

506 886

612 024

105 138

Projekta "Jūras telpiskā plānošana (Pan BalticSCOPE)" ieviešanai

-

167 998

167 998