Politikas rezultatīvie rādītāji

Ārlietu ministrija

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030.gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI (%)

  • 2019 0.10
  • 2021 0.11

Finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, t.sk. pretkorupcijai (% no ĀM pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības)

  • 2019 53
  • 2021 65

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti (skaits)

  • 2019 120
  • 2021 100