Politikas rezultatīvie rādītāji

Ārlietu ministrija

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030.gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI (%)

  • 2020 0.12
  • 2022 0.13

ĀM pārvaldītais divpusējās attīstības sadarbības finansējums, kas izlietots labas pārvaldības, tiesiskuma un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai (%)

  • 2020 68 
  • 2022 62

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti (skaits)

  • 2020 115
  • 2022 100