• 50% nodokļa samazinājums politiski represētām personām par zemi, par dzīvojamām mājām (to daļām), nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un dzīvojamo māju palīgēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā , un kas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā;
  • par dzīvojamām mājām (to daļām), nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī minētajiem objektiem piekritīgajai zemei:
    • 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas  personām, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgās personas statusu;
    • līdz 90% no aprēķinātās nodokļa summas  personām, kurām pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātās personas statusu;
  • 50% nodokļa samazinājums, bet ne vairāk par 500 euro gadā, daudzbērnu ģimenēm par dzīvojamām mājām (to daļām), nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un tām piekritīgo zemi, ja īpašumā ir deklarēti daudzbērnu ģimenes locekļi ar vismaz trīs bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šo atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no daudzbērnu ģimenes bērniem vai daudzbērnu ģimenes laulāto vecāks, kuram šajā nekustamajā īpašumā ir deklarētā dzīvesvieta;
  • pašvaldību noteiktām nodokļa maksātāju grupām nodokļa atvieglojumi (25 – 90% apmērā no aprēķinātā nodokļa);
  • nodokļa atlaide speciālo ekonomisko zonu un brīvostu uzņēmējsabiedrībām atbilstoši likumam “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”;
  • ar 2013.gadu pašvaldības, pieņemot saistošos noteikumus, pēc nodokļa maksātāja sociālā stāvokļa un maksātspējas izvērtēšanas, var lemt par nodokļa maksājumu atlikšanu attiecībā uz nodokļa maksātāja deklarēto dzīvesvietu un tai piekritīgo zemi, līdz nekustamā īpašuma pārejai citai personai.