Politikas rezultatīvie rādītāji

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

 • 2019 17
 • 2021 17

Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)

 • 2019 94
 • 2021 95

Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās (skaits)

 • 2019 18
 • 2021 33

Apritē esoša ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta (% no pārbaudītā apjoma)

 • 2019 100
 • 2021 97

Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)

 • 2019 10
 • 2021 9

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

 • 2019 20
 • 2021 26.5

Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

 • 2019 58.9
 • 2021 61.8

Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

 • 2019 41.0
 • 2021 42.0

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

 • 2019 40.7
 • 2021 50.0

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

 • 2019 13
 • 2021 13

Apmācības apmeklējušie darbinieki (% no kopējā darbinieku skaita)

 • 2019 68
 • 2021 35

Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

 • 2019 13
 • 2021 13
Tieslietu ministrija

Vienkāršoti kadastrālās uzmērīšanas datu iegūšanas procesi administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā (skaits)

 • 2018 2
 • 2021 2

Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

 • 2019 39 784
 • 2021 42 000