Politikas rezultatīvie rādītāji

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

 • 2021 11
 • 2023 10

Valsts uzraudzības un kontroles programmas, kurās īsteno pasākumus dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību (skaits)

 • 2021 34
 • 2023 32

Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)

 • 2021 884
 • 2023 870

Atbilstoši marķēta apritē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

 • 2021 97
 • 2023 97

ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

 • 2021 0
 • 2023 0

Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)

 • 2021 9
 • 2023 9

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

 • 2021 27.6
 • 2023 27.3

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)

 • 2021 18.6
 • 2023 16.7

Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)

 • 2021 -
 • 2023 1

Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

 • 2021 21
 • 2023 19

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)

 • 2021 46.2
 • 2023 70.0

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

 • 2021 3
 • 2023 3

Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)

 • 2021 8.9
 • 2023 8.1

Apmācības apmeklējušie darbinieki (% no kopējā darbinieku skaita)

 • 2021 47
 • 2023 35

Starptautiskas institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

 • 2021 12
 • 2023 13
Tieslietu ministrija

Vienkāršoti pakalpojumi un procesi nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā (skaits)

 • 2021 11
 • 2026 18

Atvērtās datu kopas (skaits)

 • 2021 15
 • 2026 18