Politikas rezultatīvie rādītāji

Zemkopības ministrija

Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

  • 2020 40
  • 2022 19

Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m3) 

  • 2020 684.7
  • 2022 611.0