Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

07.03.2022. MK noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā.

MK noteikumu  projekts izsludināts  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, 21-TA-928.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts jāizstrādā, lai:

- saskaņotu MK noteikumu regulējumu ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” un Pievienotās vērtības nodokļa likumu, paredzot, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu paziņošana un pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāju saziņa ar VID notiek elektroniskā veidā, izmantojot Elektronisko deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS);

-izpildītu Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra sēdes protokola Nr.64  36.§ 3.punktā doto uzdevumu;

- paredzētu fiskālā pārstāvja preču eksporta darījumiem piemērotu kritēriju, kas nebūtu saistīts ar vispārējā galvojuma izmantošanu, atbrīvojot no apliecinājuma iespējamā PVN parāda segšanai iesniegšanas;

- tehniski precizētu regulējumu, novēršot dublēšanos ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu attiecībā uz kārtību, kādā reģistrē ārpussavienības režīmam un savienības režīmam un izslēdz no minētajiem režīmiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare – Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore

D.Lukjanska, Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vecākā eksperte