Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas Republikā zvērināta revidenta profesija ir reglamentēta. Personai, kura ieguvusi revidenta profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs (Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī), un vēlas Latvijā saņemt zvērināta revidenta sertifikātu, ir jāveic ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā.
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk - LZRA) pieņem lēmumu par personas ārvalstīs iegūtās revidenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu par līdzvērtīgu zvērināta revidenta kvalifikācijai Latvijā un izsniedz šai personai zvērināta revidenta sertifikātu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana AIC
  Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai zvērināta revidenta reglamentētā profesijā Latvijā, personai, kura vēlas, lai tās ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija tiktu atzīta Latvijā, sākotnēji jāvēršas Latvijas Republikas informācijas institūcijā AIC.

  Dokumenti jāiesniedz AIC (pēc izvēles):
  1) personīgi (adrese: Dzirnavu iela 16/k2, 3. stāvs, Rīga; e-pasts: prof@aic.lv; tālr.67225155);
  2) pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050)
  3) elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: aic@aic.lv).

  AIC iesniedzams iesniegums profesionālās kvalifikācijas apliecības iegūšanai.

  Iesniegumam par profesionālās kvalifikācijas apliecības iegūšanu jāpievieno iesniegums, kurš adresēts LZRA, par trīs gadu pieredzes atzīšanu revīzijas darbā un apliecinājums, ka uz personu neattiecas neviens no Revīzijas pakalpojumu likuma 8.pantā minētajiem prasībām, kas aizliedz būt par zvērinātu revidentu.

  AIC iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno apliecinājums par maksājuma 240 EUR veikšanu par pieteikuma apstrādi AIC. Maksājums jāveic AIC kontā.

  AIC:
  • salīdzina iesniegtos izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumentus un praktiskās apmācības ilgumu ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā;
  • sagatavo izziņu par pretendenta iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
  • sagatavoto izziņu nosūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu LZRA.

  Papildu informācija par ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā pieejama AIC mājas lapā.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana LZRA
  LZRA, saņemot dokumentus no AIC, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Revīzijas pakalpojumu likuma noteiktajām prasībām zvērināta revidenta profesijai.

  Ja pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas daļēju atbilstību, LZRA pieprasa papildu informāciju. Pēc informācijas izvērtēšanas LZRA pieņem lēmumu un informē pretendentu par kvalifikācijas atzīšanas pārbaudi vai lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kvalifikācijas atzīšanas pārbaudi.

  Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, LZRA informē pretendentu par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā ir iespējams apgūt papildus apmācību.

  Ja pretendents daļēji atbilst Revīzijas pakalpojuma likumā izvirzītajām prasībām darbam zvērināta revidenta profesijā, LZRA uzaicina pretendentu nokārtot daļu no LZRA organizēto zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetiem, kuri ietver pretendentu zināšanu pārbaudi publiskajās tiesībās, Civillikumā, darba tiesībās un sociālās garantijas reglamentējošajos likumos, komercdarbības un maksātnespējas likumos un nodokļu likumos. Kvalifikācijas eksāmenu priekšmetu kārtošanai pretendentam atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 10.panta prasībām jāiesniedz LZRA pieteikums un citi dokumenti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

  Ja LZRA atzīst, ka pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, LZRA pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.


  Iesnieguma un apliecinājuma veidlapas ir pieejamas LZRA apstiprinātajā "Nolikumā par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā iegūšanas un atzīšanas kārtību" (3.pielikums un 4.pielikums).

  • Jāiesniedz apliecinājums ar pierādījumu, ka persona ir ierakstīta attiecīgā ārvalstu (Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts) revidentu reģistrā. Šādu prasību noteic Revīzijas pakalpojumu likuma 13.panta 4.punkts.

  Iesniegumu ar klāt pievienotajiem dokumentiem var iesniegt LZRA:
  • pa pastu vai klātienē (adrese: Pulkveža Brieža ielā 15 – 7, Rīga, LV–1010);
  • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: lzra@lzra.lv).

  Kvalifikācijas eksāmenu kārtošana ir maksas pakalpojums. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā LZRA EUR 170,74 (maksa par vienu eksāmenu).

  P Papildu informācija par ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā pieejama LZRA mājas lapā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc tam, kad:
  1) LZRA ir atzinusi šīs personas ārvalstīs (Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī) iegūto kvalifikāciju par līdzvērtīgu zvērināta revidenta kvalifikācijai,
  2) persona ir sekmīgi nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenus,

  personai, lai saņemtu zvērināta revidenta sertifikātu ir:

  • atkārtoti jāiesniedz apliecinājums LZRA (ka uz personu neattiecas neviens no Revīzijas pakalpojumu likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem, kas aizliedz būt par zvērinātu revidentu) kā to noteic Revīzijas pakalpojumu likuma 16.panta pirmā daļa.

  Apliecinājuma veidlapa ir pieejama LZRA apstiprinātajā "Nolikumā par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā iegūšanas un atzīšanas kārtību" (4.pielikums).

  • Jāsamaksā LZRA maksa par:
  - sertificēšanas dokumentu izskatīšanu EUR 71,14;
  - iestāšanās nauda LZRA EUR 35,57.

  Apliecinājumu un maksājuma dokumentus var iesniegt LZRA:
  • pa pastu vai klātienē (adrese: Pulkveža Brieža ielā 15 – 7, Rīga, LV–1010);
  • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: lzra@lzra.lv).

Saņemt pakalpojumu