Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk - dalībvalsts) reģistrā ierakstītai revidentu komercsabiedrībai ir tiesības sniegt revīzijas pakalpojumus Latvijas Republikā, ja Finanšu ministrija to atzinusi par līdzvērtīgu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, tai izsniegta zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence un šī komercsabiedrība ir ierakstīta zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana Finanšu ministrijā
  Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 21.1 pantu citas dalībvalsts reģistrā ierakstītai revidentu komercsabiedrībai (turpmāk - Komercsabiedrība) ir tiesības sniegt revīzijas pakalpojumus Latvijas Republikā, ja Finanšu ministrija to atzinusi par līdzvērtīgu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, tai izsniegta zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence un šī komercsabiedrība ir ierakstīta zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā.
  Finanšu ministrijas atzinuma saņemšanai Komercsabiedrība iesniedz šādus dokumentus:
  • Komercsabiedrības iesniegumu (brīvā formā), kurā iekļauts arī apliecinājums, ka personām, kuras minētās komercsabiedrības vārdā sniegs revidenta ziņojumu par klienta gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju (pārbaudi), ir izsniegts citas dalībvalsts revidenta sertifikāts un ka šo personu profesionālā kvalifikācija ir atzīta Revīzijas pakalpojumu likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā (papildus skatīt pakalpojumu “”);
  • attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu par to, ka Komercsabiedrība ir ierakstīta šīs dalībvalsts attiecīgajā revidentu komercsabiedrību reģistrā.

  Piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas Finanšu ministrija izskata iesniegtos dokumentus un elektroniski informē Komercsabiedrību par to, ka:
  • licence vai motivēts atteikums tiks izsniegts (nosūtīts) 30 dienu laikā, ja ir saņemti visi dokumenti;
  • ja nav iesniegts dokuments par Komercsabiedrības ierakstīšanu dalībvalsts revidentu komercsabiedrību reģistrā, licence vai motivēts atteikums tiks izsniegts (nosūtīts) 30 dienu laikā pēc trūkstošā dokumenta saņemšanas, t.i., pēc tam, kad būs saņemti visi nepieciešamie dokumenti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja tiek atzīts, ka Komercsabiedrība ir līdzvērtīga zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, Finanšu ministrija sagatavo un piecu darbdienu laikā nosūta atzinumu:
  • Komercsabiedrībai;
  • Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.
  Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsniedz zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci Komercsabiedrībai un ieraksta to zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā, pamatojoties uz Finanšu ministrijas atzinumu, un vienlaikus par to informē Finanšu ministriju.

Saņemt pakalpojumu