Labklājības ministrija

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)    

  • 2018 81,0
  • 2020 82,0

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās)    

  • 2018 635
  • 2020 622

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada beigās) (%)    

  • 2018 0,3
  • 2020 0,4