Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

 Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

  • 2019 83.0
  • 2021 86.0

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās) 

  • 2019 628
  • 2021 619

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada beigās) (%)    

  • 2019 0.4
  • 2021 0.5