Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā gada beigās (%)

  • 2020 0.5
  • 2022 0.6

 Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

  • 2020 91.0
  • 2022 94.0