Sarakste starp Eiropas Komisiju un Dalībvalsti par iesniegto komercdarbības atbalsta paziņojumu, kā arī citiem ar komercdarbības atbalstu saistītajiem jautājumiem notiek, izmantojot PKI (publiskās atslēgas infrastruktūras) šifrēto elektroniskā pasta sistēmu. SANI sistēma ir izveidota plānoto atbalsta pasākumu paziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijai. Pēc paziņojuma apstiprināšanas, jebkurš sistēmas lietotājs var iepazīties ar institūcijas sagatavoto paziņojumu. Tā kā atsevišķos gadījumos ar paziņojumu saistītā informācija var būt komercnoslēpums, tad šādas informācijas iesniegšanai Dalībvalsts var izmantot PKI sistēmu, t.i., Dalībvalsts var iesniegt ar konkrēto atbalsta paziņojumu saistīto ierobežotas lietošanas informāciju, nosūtot to pa Eiropas Komisijas izveidoto šifrētā elektroniskā pasta sistēmu. Papildus PKI sistēmu izmanto:

- tālākai sarakstei starp Eiropas Komisiju un Dalībvalsti par iesniegto paziņojumu;
-  informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju saņemto sūdzību sakarā;
-  informācijas apmaiņai par jebkuriem citiem ar komercdarbības atbalstu saistītiem jautājumiem.

Eiropas Komisijā ir izveidotas speciālas e-pasta adreses PKI šifrētā elektroniskā pasta sistēmas ietvaros šādos direktorātos:
- Konkurences ģenerāldirektorātā [saziņa ar šo direktorātu ir FM kompetencē];
- Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātā [saziņa ar šo direktorātu ir ZM kompetencē];
- Jūrlietu un zivsaimniecības  ģenerāldirektorātā [saziņa ar šo direktorātu ir ZM kompetencē].

Latvijā ir izveidotas speciālas e-pasta adreses PKI šifrētā elektroniskā pasta sistēmas ietvaros šādās institūcijās:
- pa vienai Finanšu un Zemkopības ministrijā;
- divas Latvijas Pastāvīgajā Pārstāvniecībā ES (viena informācijas apmaiņai par Finanšu ministrijas, otra par Zemkopības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem saistītiem ar komercdarbības atbalsta kontroli).