Politikas rezultatīvie rādītāji

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)

  • 2018 66
  • 2022 60

Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība VPVKAC tīklā (% no Latvijas platības)

  • 2020 75
  • 2022 85

Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)

  • 2017 47
  • 2023 47

ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits) 

  • 2020 1625
  • 2023 4933