Valsts politika komercsabiedrību revīzijas jomā

Finanšu ministrija izstrādā un īsteno valsts politiku komercsabiedrību revīzijas jomā, veic Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību un sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā.

Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Finanšu ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu Eiropas Savienības līmeņa darba grupās un komitejās komercsabiedrību revīzijas jomā. Normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde komercsabiedrību revīzijas jomā ir vērsta uz to, lai nodrošinātu efektīvu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību, paaugstinātu zvērinātu revidentu sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitāti un vairotu sabiedrības uzticību zvērinātu revidentu profesijai.

Finanšu ministrija, izstrādājot un īstenojot valsts politiku komercsabiedrību revīzijas jomā, nodrošina sabiedrības informēšanu, pieņemto lēmumu skaidrošanu un saikni ar sabiedrību, ievērojot administrēšanas procesa labākās tradīcijas un pārskatāmas valsts pārvaldes darbības pamatprincipus.