Finanšu ministrija izstrādā un īsteno valsts politiku komercsabiedrību revīzijas jomā, veic Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) valstisko uzraudzību un sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu kompetentajam institūcijām revīzijas jomā.

Finanšu ministrija ir kompetentā iestāde pār zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību sniegto revīzijas pakalpojumu sabiedriskas nozīmes struktūrām uzraudzību. Finanšu ministrijas kā kompetentās iestādes tiesības ir definētas Revīzijas pakalpojumu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK (Regulas 537/2014)

 

Zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes uzraudzības shēma 

attēls

Pamatinformācija, kuru zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir pienākums iesniegt Finanšu ministrijai kā kompetentajai iestādei saistībā ar revīzijas pakalpojumu.

Prasība

Tiesību regulējums

Termiņš

Informācija, kas ir jāiesniedz Finanšu ministrijai

Ziņošana par noslēgtiem un pagarinātiem revīzijas pakalpojumu līgumiem

Revīzijas pakalpojumu likuma 29.panta trīs četri prim daļa

ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad revīzijas pakalpojumu  līgums stājies spēkā

Noslēgtie un pagarinātie SNS līgumi

Par revīzijas pakalpojumu līgumu  ir jāiesniedz sekojoša informācija:

  • klienta (SNS) nosaukums
  • revīzijas pakalpojuma līgumā noteiktais revīzijas pakalpojuma sniegšanas termiņš (gados);
  • laikposms, par kuru sagatavots pirmais saskaņā ar šo līgumu revidējamais gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats;
  • atbildīgā zvērināta revidenta vārds, uzvārds un sertifikāta numurs.

Ziņošana par izbeigtajiem revīzijas pakalpojumu līgumiem

Revīzijas pakalpojumu likuma 29.panta trīs trīs prim daļa

nekavējoties

Izbeigtie SNS un ne SNS revīzijas līgumi

Ziņot par noslēgtā revīzijas pakalpojumu līguma laušanu un tā iemeslu.

Ziņošana par ieņēmumiem, kas gūti no klientiem (SNS) sniegtajiem pakalpojumiem un zvērinātu revidentu, kuri snieguši revīzijas pakalpojumus SNS, tālākizglītības prasību ievērošanu.

Revīzijas pakalpojumu likuma 35.panta trīs divi prim daļa

Regulas 537/2014 14. pants

 

katru gadu līdz 1.jūlijam

Regulas Nr.537/2014 14.pantā minētā informācija par ieņēmumiem un  informācija par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās kvalifikācijas (tālākizglītības) programmām

Veidlapa elektroniskai ziņošanai Finanšu ministrijai

Revīzijas uzdevumu saraksts

Ziņošana par atklātības ziņojuma publicēšanu tīmekļa vietnē

Regulas 537/2014 13. pants

Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 panta pirmā daļa

nekavējoties (tūlīt pēc publicēšanas tīmekļa vietnē)

Par atklātības ziņojumu  ir jāiesniedz sekojoša informācija:

  • paziņojums, ka ir publicēts atklātības ziņojums, norādot periodu par kuru tas ir sagatavots;
  • dota saite (links) uz zvērinātu revidentu prakses tīmekļa vietni, kur ir pieejams atklātības ziņojums

 

Minēto informāciju, kura ir jāsniedz Finanšu ministrijai kā kompetentajai iestādei var iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi revkom@fm.gov.lv. Piekļuve minētajai Finanšu ministrijas e-vēstuļu kastītei ir tikai Finanšu ministrijas pilnvarotajām personām, kurām saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 37.panta piekto daļu un savā darbībā ir jāievēro konfidencialitātes prasības. Tāpat arī Finanšu ministrijas darbiniekiem, kas īsteno ministrijas kā kompetentas iestādes funkcijas, ir jāievēro Regulas Nr.537/2014 21.pantā noteiktie neatkarības nosacījumi, kā arī šīs regulas 22.pantā minētās dienesta noslēpuma ievērošanas prasības.”