Finanšu ministrija izstrādā un īsteno valsts politiku komercsabiedrību revīzijas jomā, veic Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) valstisko uzraudzību un sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu kompetentajam institūcijām revīzijas jomā.

Finanšu ministrija ir kompetentā iestāde pār zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību sniegto revīzijas pakalpojumu sabiedriskas nozīmes struktūrām uzraudzību. Finanšu ministrijas kā kompetentās iestādes tiesības ir definētas Revīzijas pakalpojumu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK (Regulas 537/2014)

 

Zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes uzraudzības shēma 

attēls

Pamatinformācija, kuru zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir pienākums iesniegt Finanšu ministrijai kā kompetentajai iestādei saistībā ar revīzijas pakalpojumu.

N.p.k.

Prasība

Tiesību norma

Termiņš

Informācija, kas jāiesniedz Finanšu ministrijai

1.

Ziņošana par ieņēmumiem, kas gūti no klientiem (SNS) sniegtajiem pakalpojumiem

Regulas Nr.537/2014 14.pants

katru gadu līdz 1.jūlijam

Informācija par gūtajiem ieņēmumiem, iedalot tos šādi:

  • ieņēmumi no obligātajām revīzijām;
  • ieņēmumi no pakalpojumiem, kas nav revīzijas pakalpojumi, kas minēti 5. panta 1. punktā, kas prasīti Savienības vai valsts tiesību aktos;  
  • ieņēmumi no pakalpojumiem, kas nav revīzijas pakalpojumi, kas minēti 5. panta 1. punktā, kas nav prasīti Savienības vai valsts tiesību aktos.

2.

Ziņošana (sniegta informācija) par tālākizglītības prasību ievērošanu zvērinātiem revidentiem, kuri snieguši revīzijas pakalpojumus SNS

Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 panta 3.2 daļa

katru gadu līdz 1.jūlijam

Informācija par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās kvalifikācijas (tālākizglītības) programmām

3.

Ziņošana par atklātības ziņojuma publicēšanu tīmekļa vietnē

Regulas Nr.537/2014 13.panta 1.punkts

nekavējoties (tūlīt pēc atklātības ziņojuma publicēšanas tīmekļa vietnē)

  • Atklātības ziņojuma publicēšanas datums;
  • Periods par kuru tas ir sagatavots;
  • Saite (links) uz zvērinātu revidentu prakses tīmekļa vietni, kur ir pieejams atklātības ziņojums

 

4.

Ziņošana par noslēgtiem un pagarinātiem revīzijas pakalpojumu līgumiem

Revīzijas pakalpojumu likuma 29.panta 3.4 daļa

pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad minētais līgums stājies spēkā

  • klienta (SNS) nosaukums
  • revīzijas pakalpojuma līgumā noteiktais revīzijas pakalpojuma sniegšanas termiņš (gados);
  • laikposms, par kuru sagatavots pirmais saskaņā ar šo līgumu revidējamais gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats;
  • atbildīgā zvērināta revidenta vārds, uzvārds.

 

5.

Ziņošana par izbeigtajiem revīzijas pakalpojumu līgumiem

Revīzijas pakalpojumu likuma 29.panta 3.3 daļa

nekavējoties

Ziņot par noslēgtā revīzijas pakalpojumu līguma laušanu un tā iemeslu.

Tabulas 1. – 4. punktā norādītā informācija zvērinātā revidenta praksei (zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai) jāiesniedz Finanšu ministrijai kā kompetentajai iestādei, ievadot to Finanšu ministrijas pārziņā esošā SNS revidēšanai iecelto zvērinātu revidentu uzraudzības sistēmā SIRUS (turpmāk – SIRUS). Lai kļūtu par SIRUS lietotāju, zvērinātā revidenta praksei iepriekš jānoslēdz ar Finanšu ministriju vienošanās “Vienošanās par sadarbību un informācijas apmaiņu SIRUS” (informāciju par vienošanos var iegūt, rakstot uz e-pasta adresi revkom@fm.gov.lv).

Ziņot par izbeigtajiem revīzijas pakalpojumu līgumiem var elektroniski uz e-pasta adresi revkom@fm.gov.lv. Piekļuve minētajai Finanšu ministrijas e-vēstuļu kastītei ir tikai Finanšu ministrijas pilnvarotajām personām, kurām saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 37.panta piekto daļu un savā darbībā ir jāievēro konfidencialitātes prasības. Tāpat arī Finanšu ministrijas darbiniekiem, kas īsteno ministrijas kā kompetentas iestādes funkcijas, ir jāievēro Regulas Nr.537/2014 21.pantā noteiktie neatkarības nosacījumi, kā arī šīs regulas 22.pantā minētās dienesta noslēpuma ievērošanas prasības.