Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

  • 2019 3.7
  • 2021 4.4

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita (%)

  • 2019 90.1
  • 2024 88.0