Politikas rezultatīvie rādītāji

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)

 • 2021 650
 • 2023 800

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

 • 2018 18
 • 2030 18

"Lauku putnu indekss (1999.g. = 100) "

 • 2019 88.4
 • 2021 115

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

 • 2020 50
 • 2021 50

Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)

 • 2017 9.2
 • 2021 9

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - NOX (tūkst. t/gadā)

 • 2018 22.3
 • 2023 33

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - PM2,5 (tūkst. t/gadā)

 • 2018 27.5
 • 2023 25

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms -GOS (tūkst. t/gadā)

 • 2018 24.7
 • 2023 30

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms - NH3 (tūkst. t/gadā)

 • 2018 -6,7
 • 2023 1

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (euro un vienu resursu tonnu)

 • 2017 511.7
 • 2023 600