Politikas rezultatīvie rādītāji

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

SEG emisiju intensitāte (tCO2 ekv/milj euro)

 • 2019 404.48
 • 2030 292.0

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

 • 2020 18
 • 2030 18

Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis no radītā (%)

 • 2020 27
 • 2024 55

Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju (kg/gadā)

 • 2018 470
 • 2024 460

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): Nox

 • 2019 25
 • 2023 33

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): Daļiņu PM2,5 

 • 2019 29
 • 2023 25

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): GOS 

 • 2019 25
 • 2023 30

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām): NH3 

 • 2019 -22
 • 2023 1

Augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei atbilstošu ūdensobjektu īpatsvars (%)

 • 2017 21
 • 2024 30

Stabilizētas kopējās ne-ETS SEG emisijas (Mt CO2 ekvivalenta salīdzinājumā ar 2005. gadu)

 • 2019 8.7
 • 2022 8.9