Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Bruto pamatkapitāla veidošana (% no IKP)

 • 2019 22.2
 • 2022 23.0

Eksporta vienības vērtība (SITC 5–8), 5 gadu slīdošais vidējais pieauguma temps (%)

 • 2018 1.8
 • 2022 2.0

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars visu uzņēmumu skaitā (%)

 • 2019 37,7
 • 2022 39.0

Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai IKP (% no IKP)

 • 2019 0.66
 • 2022 0.75

Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (% no IKP, 3-gadu vidējais rādītājs)

 • 2019 0.7
 • 2022 1.0

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (% )

 • 2018 11.2
 • 2022 12.0
Finanšu ministrija

Mērķtiecīgs atbalsts cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai (nodokļu ieņēmumi kopā ar fondētām iemaksām % no IKP)

 • 2019 31.7
 • 2021 31.0

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)

 • 2019 63
 • 2021 67
Tieslietu ministrija

Maksātnespējas procesa izmaksas (izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu)

 • 2019 1.41
 • 2021 1.39

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

 • 2019 1.4
 • 2021 1.3

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

 • 2019 9.8
 • 2021 30.0

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

 • 2019 50.0
 • 2021 68.0