Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Bruto pamatkapitāla veidošana (% no IKP)

 • 2020 23.4
 • 2022 23.0

Preču un pakalpojumu eksports faktiskajās cenās, tūkst. euro

 • 2020 17682280
 • 2023 22000000

Rūpniecībā inovatīvi aktīvu uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%)

 • 2018 37.7
 • 2022 39.0

Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai IKP (%)

 • 2019 0.64
 • 2022 0.75

Uzņēmējdarbības izsmalcinātība – Globālais inovācijas indekss (vieta)

 • 2020 41
 • 2022 37

Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (3 gadu vidējais rādītājs)

 • 2020 0.7
 • 2022 1.0

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%)

 • 2020 11.6
 • 2022 12.0

Latvijas novērtējums Globālās inovācijas indeksa apakškategorijā: zināšanu un tehnoloģiju izlaide (vieta)

 • 2020 42
 • 2022 43

Sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas (milj. euro)

 • 2020 13.3
 • 2022 23.0

Būtisko neatbilstību īpatsvars preču un pakalpojumu uzraudzībā (%)

 • 2020 8
 • 2022 20
Finanšu ministrija

Nodokļu ieņēmumi kopā ar iemaksām fondēto pensiju shēmā (% no IKP)

 • 2020 33
 • 2022 33

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)

 • 2020 57.5
 • 2022 70.0
Tieslietu ministrija

Maksātnespējas procesa izmaksas (euro)

 • 2019 0.74
 • 2021 0.6 

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

 • 2019 1.6
 • 2021 1.4

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

 • 2019 9
 • 2021 9

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

 • 2019 67
 • 2021 68

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars  pret kopējo veikto pārbaužu skaitu (%)

 • 2020 19.0
 • 2022 15.0

Piemēroto personas datu aizsardzības korektīvo pasākumu īpatsvars pret kopējo personas datu apstrādes pārbaužu skaitu (%)

 • 2020 20.0
 • 2022 16.0