Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas mācās vispārizglītojošajās mācību iestādēs un programmās, no kopējā šādu bērnu un jauniešu skaita (%) 

 • 2019 63
 • 2021 69

Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru un jauniešu NVO aktivitātēs (%)

 • 2017 16
 • 2021 20.0

Pašvaldību skaits, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni

 • 2019 111
 • 2021 42

Valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (klašu grupu skaits)

 • 2019 4
 • 2021 4

Pedagogi, kas iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs (skaits)

 • 2019 12 939
 • 2021 13 000

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm - valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem - reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā (iestāžu skaits)

 • 2018 40
 • 2021 42

18–24 gadus veci iedzīvotāji, kuriem nav vidējās izglītības un kuri neturpina mācības (%) 

 • 2018 8.3
 • 2027 5.0

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) lasītprasmē (%)

 • 2018 4.8
 • 2023 6.0

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) matemātikā (%)

 • 2018 8.5
 • 2023 9.0

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) dabaszinātnēs (%)

 • 2018 3.75
 • 2023 5.0
Mērķdotācijas pašvaldībām

Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)

 • 2017 -6
 • 2021 0

Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro)

 • 2020 790
 • 2022 830