Programmas mērķis:

  • programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošinātas pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei;
  2. pārskaitīta dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei

Pašvaldību skaits, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju, nodrošināta autonomo funkciju izpilde

104

107

108

108

108

Nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu uzturēšana

Veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaits

125

123

116

116

116

Bērnu namos ievietoto bērnu skaits

3

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

58 229 078

122 938 742

184 539 752

223 676 477

223 676 477

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

64 709 664

61 601 010

39 136 725

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

111,13

50,11

21,21

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-80 679 530

142280 540

61 601 010

 

Citas izmaiņas

-80 679 530

142280 540

61 601 010

Kompensācija pašvaldībām, lai nodrošinātu pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumus kopā ar speciālo dotāciju 19,6% apmērā no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai

-

142280 540

142280 540

Saskaņā ar MK 13.09.2019. sēdes protokola Nr.41 1.§ 10.punktu,

lai 2020.gadā nodrošinātu pašvaldībām stabilu finansējumu, noteikts, ka speciālā dotācija nav mazāka kā 148 060 368 euro un nevienai pašvaldībai pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nav mazāki izlīdzinātie ieņēmumi kā 2019.gadā.

-80 679 530

-

-80 679 530