Programmas mērķis:

  • programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1.janvārim ievietotām personām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošinātas pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei;
  2. pārskaitīta dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1.janvārim ievietotām personām.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei

Pašvaldību skaits, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju,  nodrošināta autonomo funkciju izpilde

104

104

107

107

107

Nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu uzturēšana

Veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaits

141

146

121

121

121

Bērnu namos ievietoto bērnu skaits

4

4

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

36 377 117

58 305 582

122 938 742

265 219 282

304 356 007

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

21 928 465

64 633 160

142 280 540

39 136 725

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

60,28

110,85

115,73

14,76

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-14 331 209

78 964 369

64 633 160

t. sk.:

Citas izmaiņas

-14 331 209

78 964 369

64 633 160

Kompensācija pašvaldībām, lai nodrošinātu pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumus kopā ar speciālo dotāciju 19,6% apmērā no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai

-

78 964 369

78 964 369

Saskaņā ar MK 05.02.2019. sēdes protokola Nr.5 30.§ 23.punktu, lai 2019.gadā pašvaldībām nodrošinātu stabilu finansējumu to funkciju veikšanai, paredzot pašvaldību iedzīvotāju ienākumu nodokli kopā ar speciālo dotāciju ne mazāku kā 1,47 miljardu euro apmērā atbilstoši noteiktajam sadalījumam pa pašvaldībām no 2019.gada 1.janvāra

-14 331 209

-

- 14 331 209