Programmas mērķis:

  • Programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1.janvārim ievietotām personām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. nodrošinātas pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei;
  2. pārskaitīta dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1.janvārim ievietotām personām.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei

Pašvaldību skaits, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju,  nodrošināta autonomo funkciju izpilde

104

104

104

104

104

Nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu uzturēšana

Veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaits

188

171

146

146

146

Bērnu namos ievietoto bērnu skaits

7

6

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

36 464 794

36 479 383

58 305 582

182 141 847

276 332 344

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 589

21 826 199

123 836 265

94 190 497

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,04

59,83

212,39

51,71

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

21 826 199

21 826 199

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

21 826 199

21 826 199

Kompensācija pašvaldībām, lai nodrošinātu pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumus kopā ar speciālo dotāciju 19,6% apmērā no kopbudžeta nodokļa ieņēmumiem

-

21 826 199

21 826 199