Programmas mērķis:

  • Programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1.janvārim ievietotām personām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. nodrošinātas pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei;
  2. pārskaitīta dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1.janvārim ievietotām personām.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei

Pašvaldību skaits, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju,  nodrošināta autonomo funkciju izpilde

93

104

104

104

104

Nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu uzturēšana

Veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaits

208

195

171

171

171

Bērnu namos ievietoto bērnu skaits

10

7

6

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

36 438 818

36 479 383

36 479 383

36 479 383

36 479 383

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 565

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

-

-

-